آقای احمد احمدی‌نژاد

رئیس هیات مدیره
سال تولد: 1328
سوابق تحصیلی : لیسانس زمین‌شناسی از دانشسرای عالی

آقای احمد احمدی‌نژاد

رئیس هیات مدیره 

سال تولد : 1328

سوابق تحصیلی : لیسانس زمین‌شناسی از دانشسرای عالی

مدت

نام شرکت / موسسه / دستگاه اجرایی

سمت