آقای محمدتقی نائینی

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره
سال تولد: 1328
سوابق تحصیلی : لیسانس زمین‌شناسی از دانشگاه اصفهان
فوق‍‌ لیسانس زمین‌شناسی از دانشگاه میسوری آمریکا

آقای محمدتقی نائینی

قائم مقام مدیرعامل و رئیس هیات مدیره  

سال تولد : 1328

سوابق تحصیلی : لیسانس زمین‌شناسی از دانشگاه اصفهان

فوق‌لیسانس زمین‌شناسی از دانشگاه میسوری آمریکا

مدت

نام شرکت / موسسه / دستگاه اجرایی

سمت