علی سلاجقه

آقای علی سلاجقه

عضوهیات مدیره و نماینده شرکت معدنکاری اولنگ
سال تولد : 1327
سوابق تحصیلی : لیسانس شیمی 

عضو هیأت مدیره و نماینده شرکت معدنکاری اولنگ

سال تولد : 1327

سوابق تحصیلی : لیسانس شیمی 

مدت

نام شرکت / موسسه / دستگاه اجرایی

سمت