علی سلاجقه

عضو هیأت مدیره و نماینده شرکت معدنکاری اولنگ

سال تولد: 1327

سولبق تحصیلی: لیسانس شیمی

ردیف

از تاریختا تاریخنام شرکت/ موسسه/ دستگاه اجراییسمت

1

13521364شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

آنالیست آزمایشگاه شیمی، سرپرست آزمایشگاه شیمی، رئیس کنترل کیفی و مکانیک خاک و پیلت پلنت تغلیظ سرچشمه، رئیس مرکز متالورژی

2

13641366شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه  رئیس کارخانجات تغلیظ توامان رئیس کانه آرایی مس
313661371شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

مدیر امور کارخانجات

4

13711375شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمهمدیر عامل

5

13751376شرکت کرومیت ایران

مدیر عامل

613761385نورد بندرعباس

مدیر عامل

7

13851386شرکت معدنکاری اولنگ

عضو هیأت مدیره

81386تاکنونشرکت سهامی مس چهارگنبد کرمان

مدیر عامل