مهندس محمدتقی نائینی

عضو هیأت مدیره و نماینده شرکت معدنکاری اولنگ

سال تولد: 1328

سولبق تحصیلی:

لیسانس زمین شناسی از دانشگاه اصفهان

فوق لیسانس زمین شناسی از دانشگاه میسوری آمریکا

ردیف

از تاریختا تاریخنام شرکت/ موسسه/ دستگاه اجراییسمت
156/10/360/2/10شرکت ملی صنایع مس ایران – سرچشمه

رئیس مهندسی معدن سرچشمه

2

60/2/1070/2/25شرکت ملی صنایع مس ایران – سرچشمهمدیر معدن سرچشمه
360/2/1080/9/25شرکت معادن مس میدوک

مدیر عامل

4

81/2/683/3/1شرکت معدن کاری اولنگمدیر پروژه
581/3/186/7/15شرکت کک سازی شمال

مدیر عامل

6

86/7/15تاکنونشرکت مهندسی و  مشاوره ای پارس اولنگ

هیأت مدیره