سیاست‌های راهبردی و استراتژیک شرکت مهندسی و مشاوره‌ای پارس‌اولنگ

  • تبیین سیاست‌های راهبردی و استراتژیک با نگاه به چشم اندازهای جامعه معدنی کشور و خط‌مشی نظام کیفی با مد نظر قرار‌دادن افزایش توان رقابت‌پذیری و تقویت ساختار کلی سازمان‌ها، از جمله مواردی است که می‌تواند همواره شرکت‌ها را  با رعایت عدل و رفتار مناسب، به تحقق اهداف بلندمدت و دستیابی به موفقیت‌های گسترده سوق دهد.
  • سیاست‌های راهبردی و استراتژیک با نگاه مدیریتی همانند خط‌کشی، مقیاس کار مدیران قسمت‌های گوناگون سازمان‌ها و شرکت‌ها خواهد ‌بود و رهیافت‌های روشنی در مورد تمامی چالش‌ها ارائه خواهد داد.
  • سیاست‌های راهبردی و استراتژیک پارس اولنگ در سال 1400 با تکیه بر توسعه پایدار  به شرح ذیل می‌باشد: