مطالعات اولیه فنی اقتصادی کانسار مس ایجو

مدت قرارداد:  4 ماه از آبان 1388
کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

عمده فعالیت های صورت پذیرفته در این پروژه به شرح زیر می باشد:

مدلسازی و تخمین ذخیره

 • تهیه بانک اطلاعات اکتشافی

 • اعتبارسنجی بانک اطلاعاتی

 • ترکیب اطلاعات لاگ زمین‌شناسی و آنالیز نمونه­ ها

 • تفسیر و مدل‌سازی زمین ­شناسی

 • مطالعات و تحلیل­ های آماری و زمین ­آماری

 • تهیه مدل بلوکی زمین‌شناسی

 • درونیابی عیار بلوک­ها با روش­ های زمین ­آماری

 • اعتبارسنجی نتایج تخمین

 • رده ­بندی ذخیره

مطالعات ژئوتکنیک

 • برداشت های صحرایی و مطالعات درزه نگاری

 • نمونه برداری های سطحی

 • انجام آزمایشات مکانیک سنگ

 • تعیین شیب نهایی دیواره ها و شیب تک پله استخراجی

 

بهینه سازی و طراحی معدن

 • تعیین حد نهایی معدن

 • تعیین حد بهینه معدن از طریق بررسی کاواک های لانه ای

 • تعیین فازهای استخراجی

 • برنامه ریزی استخراج بلند، میان و کوتاه مدت معدن

 • تهیه طرح های بلند، میان و کوتاه مدت معدن

مطالعات اقتصادی

 • پیش‌بینی قیمت محصول

 • برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی

 • برآورد سرمایه در گردش

تحلیل‌های مالی و اقتصادی

 • تعیین قیمت تما‌م‌شده محصول و نقطه سر‌به‌سری

 • تهیه جدول گردش نقدینگی

 • پیش‌بینی زمان بازگشت سرمایه

 • تهیه جداول سود و زیان

 • محاسبه ‌شاخص‌های مالی شامل: ارزش خالص فعلی، نرخ بازگشت داخلی و شاخص سود‌آوری

 • محاسبه ‌نسبت‌های مالی و پیش‌بینی ترازنامه

 • تحلیل حساسیت برروی پارامترهای اقتصادی