مدت قرارداد: 1 سال از تاریخ  92/10/21
کارفرما: مجتمع معادن مس چهارگنبد

زمین شناسی

 • تهیه نقشه زمين شناسی

نظارت

 • نظارت بر عملیات حفاری و نمونه سازی آزمایشگاهی

 • لاگ 4000 متر گمانه‌ی اکتشافی

 • تهیه لاگ شیت گمانه های اکتشافی

 • اعتبارسنجی آنالیز دستگاهی

 • تهیه بانک داده های CR و RQD

مدلسازی و تخمین ذخیره

 •  تهیه دیتابیس داده های حفاری

 • اعتبارسنجی فنی داده ها

 • ساخت مدل توپوگرافی و زمین شناسی، کانه زایی, عیاری

 • تخمین ذخیره مس

 • تخمین ذخیره طلا

 • مدلسازی گسل های مضطر و چهارگنبد

 • مدلسازی و تخمین ذخیره شاخص کیفیت توده سنگ RQD

 • ترسیم پلان و مقاطع مدل بلوکی

ژئوتکنیک

 • انجام برداشت های ژئوتکنیکی و  مکانیک سنگی صحرایی

 • تهیه نمونه های ژئوتکنیکی به منظور انجام آزمایش های شاخص

 • نظارت بر اجرای آزمایشات در آزمایشگاه

 • مدلسازی زیر زمینی با نرم افزارهای  UDECو PLAXIS

 • رده بندی مکانیک سنگی محدوده مورد مطالعه