مدت قرارداد: 10 ماه از تاریخ  93/06/29

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

 • دریافت اطلاعات و استخراج نواقص و کمبودها
 • گردآوری و یکپارچه سازی اطلاعات حفاری های قدیمی و جدید و تهیه بانک اطلاعاتی جامع
 • آماده سازی نقشه های زمین شناسی، دگرسانی و توپوگرافی جهت ورود به نرم افزارهای مدلسازی
 • طراحی دیتابیس نهایی داده های قدیمی و جدید در فرمت Access
 • انجام مکاتبات یا شرکت های خارجی جهت مدلسازی و تخمین ذخیره
 • مدلسازی سه بعدی با همکاری مشاور خارجی (شرکت CSA)
 • به روز رسانی نقشه گسلی معدن
 • تخمین ذخیره با همکاری مشاور خارجی (شرکت CSA)
 • کلاسه بندی ذخیره
 • اعتبارسنجی تخمین
 • طراحی استخراجی معدن و ارائه طرح های ماهانه سال 94 با همکاری مشاور خارجی (شرکت CSA)