طراحی استخراجی معدن نفلین سینیت کلیبر

مدت قرارداد: 2 ماه از تاریخ  92/04/12

کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

عمده فعالیتهای انجام شده در این پروژه عبارتند از:

  • تهیه طرح بهره برداری کوتاه مدت

  • برآورد و محاسبه حجم ماده معدنی

  • پیشنهادات مطالعات تکمیلی طراحی

  • طراحی مدل بلوکی و راههای دسترسی

  • ارائه فایل به روز شده پلان های ماده معدنی

  • تعیین عیار و تناژ ماده معدنی

  • تعیین مناطق پرعیار و کم عیار