مطالعات اولیه فنی اقتصادی کانسار مس دره زار

مدت قرارداد: 4 ماه از تاریخ  93/02/03

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

عمده فعالیت های صورت پذیرفته در این پروژه به شرح زیر می باشد:

مدلسازی و تخمین ذخیره

 • ساخت مدل عیاری کانسار
 • کلاسه بندی ذخیره کانسار
 • تخمین ذخیره
 • ساخت مدل بلوکی کانسار

مطالعات ژئوتکنیک

 • مطالعات میدانی و درزه نگاری
 • انجام آزمایشات ایندکس
 • طبقه بندی توده سنگ منطقه
 • تخمین پارامترهای ژئومکانیکی
 • تحلیل پایداری شیب نهایی و تک پله های معدن

بهینه سازی و طراحی معدن

 • تعیین حریم معدن
 • طراحی پوش بکها
 • برنامه ریزی تولید
 • آنالیز حساسیت قیمت مس

مطالعات اقتصادی

 • محاسبات مالي طرح توسط نرم‌افزار Comfar III
 • محاسبه دوره بازگشت سرمایه