مدت قرارداد: 4 ماه از تاریخ  93/02/03

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

عمده فعالیت های صورت پذیرفته در این پروژه به شرح زیر می باشد:

مدلسازی و تخمین ذخیره

  • ساخت مدل عیاری کانسار
  • به روز رسانی تخمین ذخیره
  • ساخت مدل بلوکی کانسار

ژئوتکنیک

  • انجام آزمایشهای مکانیک سنگی برای اولین بار در شرکت پارس اولنگ
  • تحلیل و تفسیر نتایج آزمایشگاهی
  • طراحی شیب نهایی معدن و تحلیل پایداری
  • طراحی شیب تک پله های معدن