مطالعات اولیه فنی اقتصادی کانسار مس چاه فیروزه

مدت قرارداد: 2 ماه از تاریخ  92/12/14

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

عمده فعالیت های صورت پذیرفته در این پروژه به شرح زیر می باشد:

مدلسازی و تخمین ذخیره

 • تهیه بانک اطلاعات اکتشافی
 • اعتبارسنجی بانک اطلاعاتی
 • ترکیب اطلاعات لاگ زمین‌شناسی و آنالیز نمونه ­ها
 • تفسیر و مدل‌سازی زمین­ شناسی
 • مطالعات و تحلیل­ های آماری و زمین آماری
 • تهیه مدل بلوکی زمین‌شناسی
 • درونیابی عیار بلوک­ها با روش­ های زمین ­آماری
 • اعتبارسنجی نتایج تخمین
 • ساخت مدل عیاری کانسار
 • کلاسه بندی ذخیره کانسار
 • تخمین ذخیره
 • رده ­بندی ذخیره

ژئوتکنیک

 • انجام برداشتهای صحرایی و مطالعات درزه نگاری (JointStuday(
 • انجام تستهای Index
 • نمونه برداری های سطحی و انجام آزمایشات اولیه مکانیک سنگ
 • تعیین شیب نهایی دیواره ها و شیب تک پله استخراجی

بهینه سازی و طراحی معدن

 • طراحی پوش بکها
 • آنالیز حساسیت قیمت مس
 • تعیین حد نهایی معدن
 • تعیین حد بهینه معدن از طریق بررسی کاواک های لانه ای
 • تعیین فازهای استخراجی
 • برنامه ریزی استخراج بلند، میان و کوتاه مدت معدن
 • تهیه طرح های بلند، میان و کوتاه مدت معدن

مطالعات اقتصادی

 • محاسبات مالي طرح توسط نرم‌افزار Comfar III
 • محاسبه دوره بازگشت سرمایه
 • بررسی هزینه های جایگزین
 • پیش‌بینی قیمت محصول
 • برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی
 • برآورد سرمایه در گردش

تحلیل‌های مالی و اقتصادی

 • تعیین قیمت تما‌م‌شده محصول و نقطه سر‌به‌سری
 • تهیه جدول گردش نقدینگی
 • پیش‌بینی زمان بازگشت سرمایه
 • تهیه جداول سود و زیان
 • محاسبه ‌شاخص‌های مالی شامل: ارزش خالص فعلی، نرخ بازگشت داخلی و شاخص سود‌آوری
 • محاسبه ‌نسبت‌های مالی و پیش‌بینی ترازنامه
 • تحلیل حساسیت برروی پارامترهای اقتصادی