مدت قرارداد: 5 سال از تاریخ  89/05/1

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

واحد زمین شناسی

 • برداشت زمين شناسی سايت های انفجاری
 • بروز رسانی نقشه های زمين شناسی سطحی معدن (ليتولوژی، کانی زايی)
 • بازديد و کنترل مرزهای ماده معدنی-جبهه کارهای استخراجی

واحد کنترل عیار

 • بازدید و کنترل مرزهای ماده معدنی، نظارت بر اجرای صحیح BLEND، جدایش باطله از ماده معدنی
 • تهیه دیتابیس احجام سایت های انفجاری، تهیه گزارش هفتگی از دپوهای مانده در پله‌های معدن به همراه عیار و حجم آنها
 • تهیه دیتابیس آنالیز نمونه‌ها، ترسیم مرزهای ماده معدنی و دادن مرز به پیمانکاران،
 • تهیه گزارش تولید روزانه
 • نمونه برداری از پودر چال های انفجاری و نمونه برداری کلوخه ای

واحد نظارت

 • ارائه کد برای سايت های حفاری پيمانکاران
 • تهيه و تنظيم گزارش  روزانه توليد  معدن
 •  دريافت نتايج انفجارها
 • به روز کردن جدول ORE BLEND
 •  تکميل جدول TIME GRADE
 • تهیه جدول پيش بينی خوراک کارخانه برای روز بعد

واحد طراحی 

 • کنترل سایت های انفجاری روزانه
 • کنترل طرح های استخراجی با اجرا و محاسبه احجام مانده و خارج از طرح
 • ارائه گزارشات روزانه درصد تحقق طرح
 •  تهیه و ارائه گزارش های ماهانه روند عملیاتی پیمانکاران
 • کنترل طرح های ارائه شده ماهانه براساس طرح سال موجود

واحد آزمایشگاه مجتمع

 • آماده سازی نمونه های پودری معدن و کارخانه جهت عیارگیری
 • آنالیز نمونه شامل:
 • توزین نمونه و گرفتن  نمونه 0/5گرمی از 30 گرم نمونه
 • ذوب، شستن و به حجم رساندن نمونه
 • عیار گیری با دستگاه جذب اتمی
 • تعیین اکتیویته آهک