پروژه تثبیت پایداری و جلوگیری از سنگ ریزش ترانشه های مشرف به حد فاصل تونل های72-73 راه آهن لرستان

مدت قرارداد: 8ماه از تاریخ 93/01/31

کارفرما: راه آهن جمهوری اسلامی ایران

این پروژه در استان لرستان و در نزدیکی ایستگاه راه آهن کشور واقع درشهرستان سپید دشت انجام شده است.با توجه به توپوگرافی بسیارخشن منطقه و احتمال سقوط سنگ بر ریل راه‌آهن حدفاصل تونلهای72و73 جهت جلوگیری ازخسارات مالی و جانی احتمالی، با نظارت عالیه راه آهن جمهوری اسلامی ایران، این پروژه اجرا شده است.