ژئوشیمی ذخایر پنهان

ژئوشیمی MMI چیست؟

روش ژئوشیمی MMI (Mobile Metal Ions) یک روش اکتشاف ژئوشیمیایی پیشرفته برای یافتن ذخایر معدنی پنهان در عمق می باشد. هم اکنون شرکت های معدنی در دنیا از این روش برای یافتن انواع مواد معدنی شامل طلا، فلزات پایه، نیکل، اورانیوم، عناصر نادر خاکی و فلزات نادر و حتی یافتن کربناتیت ها و کیمبرلیت ها بهره می گیرند. روش MMI یک ابزار اکتشافی ژئوشیمیایی نوین و قدرتمند است که شرکت ها را قادر ساخته است تا دست به اکتشاف در مناطق جدید، و بازنگری در مناطق شناخته شده قدیمی بزنند در حالی که نسل های قدیمی ژئوشیمی خاک در این مناطق کاربردی نبوده اند.

فرایند مهاجرت یون های فلزی متحرک:

در روش MMI، یون های فلزی که از محل کانی سازی به سمت بالا مهاجرت کرده اند و در مواد سطحی سخت نشده مثل خاک، رسوبات یخچالی و ماسه و رسوبات آبرفتی جایگیر شده اند، اندازه گیری می شوند. با استفاده از استراتژی دقیق نمونه برداری و لیگاند های شیمیایی مصنوعی و ابزارهای بسیار حساس می توان این یون های فلزی را اندازه گیری کرد.

 

زمانی که یک توده معدنی فلزی در عمق و در زیر سطح ایستابی با آب های زیر زمینی واکنش می دهد، مواد معدنی فلزی اکسید می گردند و یک سری یون های فلزی آزاد می گردند. این یون ها در محیط زیر سطح ایستابی بر اساس تغییرات پتانسیل یونی به طور قائم از محل توده معدنی به سمت بالا مهاجرت می کنند. سپس یون های فلزی در محیط بالای سطح ایستابی طبق قوانین تبخیر و موینگی به سمت سطح خاک حرکت نموده و در لایه سطحی خاک تمرکز می یابند (Mann et al., 1998).

یون های فلزی متحرک، زمانی که به لایه خاک می رسند با ذرات خاک پیوندهای ضعیفی تشکیل می دهند. در شیوهMMI، هدف جداسازی کوچکترین مقدار یون های فلزی از لایه خارجی ذرات خاک است در شرایطی که ذرات خاک تحت تاثیر فرایند جدا سازی قرار نمی گیرند.

تفاوت ژئوشیمی MMI با روش های ژئوشیمی مرسوم:

در روش های مرسوم ژئوشیمی خاک، همه ذرات خاک تحت تاثیر محلول های آنالیزی قرار می گیرند اما در روش MMI فقط یون های فلزی متحرک با محلول های چند ترکیبی آلی-معدنی جدا می گردند. یون های فلزی متحرک آنومالی های مشخص تر و آشکارتری نسبت به آنالیز کلی فلزات تولید می کنند و محل آنومالی مستقیما بر روی محل کانی سازی قرار می گیرد. فلزاتی که پیوندهای پایدار تشکیل می دهند اغلب تحت تاثیر جا به جایی های جانبی قرار می گیرند و در نتیجه آنومالی های وسیع و یا جا به جا شده ایجاد می نمایند که تشخیص محل درست کانی سازی را جهت اکتشاف گران مشکل می سازد.

 

شیوه کار:

همان طور که بیان گردید، ژئوشیمی MMI یک شیوه اکتشاف ژئوشیمیایی بر اساس نمونه برداری از پروفیل خاک می باشد. در این شیوه به طور معمول از عمق 10 تا 25 سانتی متری زیر لایه ارگانیک خاک نمونه برداری انجام می گردد. یکی از ویژگی های نمونه برداری این روش عدم نیاز به آماده سازی و خشک کردن نمونه های برداشت شده می باشد. استخراج یون های فلزی متحرک از خاک با استفاده از محلول های خاص چند ترکیبی انجام می پذیرد. آنالیز محلول ها با استفاده از دستگاه ICP-MS که حد تشخیص در حد ppb دارد در آزمایشگاه های انحصاری این روش انجام می پذیرد. از نکات قابل توجه در نمونه برداری به روش MMI، حساسیت بالا نسبت به انواع آلودگی ها و اثر مخرب آن در نتایج و تفسیرها می باشد.