شناسایی و پی‌جویی

از مهمترين مراحل اکتشاف مواد معدني مراحل شناسايي و پي جويي مي باشد که در اين مراحل زمين شناسان و مهندسين معدن با استفاده از داده‌هاي سطحي به دنبال کشف مناطق اميد بخش جهت اکتشافات معدني هستند. مهمترين کاري که در اين دو مرحله صورت مي گيرد تلفيق لايه هاي گوناگون اطلاعاتي در سيستم GIS مي‌باشد که بدين ترتيب مي توان مناطق اميد بخش را جهت اکتشاف مواد معدني مشخص نمود.