مدلسازی و تخمین ذخیره

مدلسازی، تخمين ذخيره و تعيين محدوده نهايي جزء مهم ترين مراحل طراحي هر معدن مي باشند. در اين ميان يکي از مهم ترين مسائلي که زمين شناسان و مهندسين معدن همواره با آن روبرو بوده اند، تعيين حدود ماده معدني (کانسار) و تخمين کميت و کيفيت ذخيره بوده است.

در بدو امر به نظر می‌رسد که مدل سازی کانسار طی مراحل اولیه تا پایان مرحله اکتشاف محدوده ادامه دارد حال آنکه تداوم حضور مدلسازی در طول عمر معدن امری اجتناب ناپذیر است.

مراحل و آیتم‌های مدلسازی و تخمین ذخیره

  • اعتبار سنجی داده‌ها

  • ساخت مدل سیمی توپوگرافی

  • ساخت مدل زمین شناسی سطحی

  • ساخت مدل عمقی زمین شناسی (زون بندی، سنگ شناسی ،آلتراسیون)

  • ساخت مدل بر اساس عیار موجود در گمانه ها

  • مطالعات کلاسیک آماری

  • مطالعه همبستگی پارامترها

  • تصیح مقادیر خارج از ردیف

  • مطالعات زمین‌آماری

  • واریوگرافی

  • مدل کردن واریوگرام‌ها

  • تعیین آنیزوتروپی کانسار

  • تعیین ابعاد بلوک‌ها و بلوک‌بندی کانسار

  • کریجینگ سه بعدی (روش تخمین )

  • کلاسه‌بندی ذخیره

  • رابطه عیار ـ تناژ ذخیره

  • رسم مقاطع و تفسیر آن‌ها

  • تعیین مکان‌های حفاری جهت ادامه اکتشافات

  • بررسی نهایی ذخیره تخمین زده شده