ژئوفیزیک

ژئوفیزیک به عنوان یکی از بازوهای اصلی  اکتشاف که شامل روش‌های گوناگونی چون مغناطیسی، الکتریکی، پرتونگاری ( هوایی و زمینی) و نیز بررسی‌های گراویمتری و لرزه‌نگاری و غیره نقش مهمی در اجرای پروژه‌های اکتشافی دارد که از مهمترین مزیت‌های می توان به کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کارهای تکراری با هدف شناخت بیشتر ساختمان داخلی زمین به منظور کاربرد آن در حل ابهامات زمین شناسی استفاده کرد.