تهیه نقشه زمین شناسی (معدن سطحی و زیرزمینی)

تهیه نقشه زمین شناسی (معدن سطحی و زیرزمینی)

در تهیه نقشه های زمین شناسی معدنی در شرکت پارس اولنگ چهارلایه اطلاعاتی شامل سنگ شناسی، دگرسانی، تکتونیک و کانی سازی ثبت می گردد. این شرکت تاکنون نقشه های زمین شناسی سطحی از انواع تیپ های کانساری شامل پورفیری، اسکارن، رگه ای، ذخایر تیپ می سی سی پی در تنوعی از سنگ میزبان های رسوبی، آتشفشانی، پلوتونیک و دگرگونی در مقیاس های 1:25000، 1:5000، 1:1000 و 1:500 تهیه کرده است. این شرکت همچنین توانایی تهیه نقشه های زمین شناسی از برداشت های زیر سطحی و تونل ها را دارد و تاکنون پروژه های متعددی را در این زمینه به انجام رسانده است.

نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:1000

نقشه زمین شناسی تونل با مقیاس 1:100