مدت قرارداد: 5 سال از تاریخ 03/04/1397

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

عمده فعالیت‌های مفاد قرارداد:

  • مدل‌سازی و تخمین ذخیره و بروزرسانی مدل بلوکی
  • ژئوتکنیک
  • بازدید‌های دوره‌ای
  • آموزش
  • خدمات نظارت کارگاهی

عمده فعالیت‌های انجام شده در حال اجرا:

1) مطالعات زمین‌شناسی

– نمونه‌برداری از رون‌های کانه‌دار

– برداشت صحرایی و پی‌جویی

– برداشت خطواره و زون‌های گسله

– تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی

– نمونه‌برداری از زون‌های دگرسانی و عیارسنجی

2) حفاری‌های اکتشافی

– پیشنهاد نقاط حفاری

– بررسی تمامی اطلاعات موجود و ریلاگ گمانه‌های در دسترس

– لاگ گمانه‌های حفاری

– نمونه‌برداری برای عیارسنجی

– مدل‌سازی ذخیره اکتشافی بر اساس داده‌های زمین‌شناسی

– برداشت نمونه‌های تکراری از زون‌های مختلف کانی‌زایی

3) تخمین ذخیره

– مدل‌سازی سه‌بعدی ذخیره

– ساخت مدل عیاری کانسار

– کلاسه‌بندی ذخیره کانسار

– تخمین ذخیره با روش‌های مختلف

4) طرح استخراج رویاز

– بهینه‌سازی محدوده نهایی معدن

– طرح استخراج معدن

– برنامه‌ریزی تولید(استخراج بلند، میان و کوتاه مدت معدن)

– انتخاب ماشین‌آلات

5) طرح استخراج زیرزمینی

– تعیین روش استخراج زیرزمینی

– تعیین حد رویاز و زیرزمینی

– تعیین محدوده بهینه معدن زیرزمینی

– طراحی معدن زیرزمینی

– طراحی سیستم خدمات فنی معدن

– برنامه‌ریزی تولید

– انتخاب ماشین‌آلات

6) بررسی فنی و اقتصادی

– محاسبه هزینه‌های سرمایه‌ای

– محاسبه هزینه‌های جاری

– محاسبه ارزش محصول خروجی معدن

– جریان نقدینگی

– محاسبه NPV و IRR

7) مطالعات ژئوتکنیک

– مطالعات میدانی و درزه‌نگاری

– انجام آزمایشات ایندکس

– طبقه‌بندی توده سنگ منطقه

– تخمین پارامتر‌های ژئومکانیکی

– تحلیل پایداری شیب نهایی و تک پله‌های معدن

8) فعالیت‌های اجرایی