عنوان پروژه: مطالعات ژئوشیمی زون شرقی-مرکزی پهنه زاهدان-سفیدابه واقع در استان سیستان و بلوچستان

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طرح توانمند سازی بخش اکتشاف

  • پهنه اکتشافی زاهدان-سفیدابه، به عنوان یکی از پهنه های اکتشافی منتخب جهت انجام مطالعات شناسایی و پی جویی مربوط به ایمیدرو است. از آنجا که مطالعات فاز شناسایی در این پهنه به اتمام رسیده است و محدوده های امیدبخش جهت ادامه مطالعات معرفی شده اند، شرکت مهندسی و مشاوره ای پارس اولنگ از سوی طرح توانمند سازی اکتشاف در نظر دارد مطالعات پی جویی در تعدادی از این محدوده های امیدبخش (زون شرق-مرکزی) را به منظور معرفی و اکتشاف اندیس های مهم معدنی با اولویت فلزی در انواع مختلف تیپ های کانساری به انجام رساند.
  • هدف از انجام این پروژه مطالعات اکتشافی پی جویی، شامل ژئوشیمی رسوب آبراهه ای در مقیاس 1:50000 (برداشت 870 نمونه) و کنترل آنومالی محدوده های آنومال می باشد.
  • زون شرقی-مرکزی، واقع در پهنه زاهدان –سفیدابه، شامل 3 محدوده به نامهای زرین چاه، کوه گپدان و کوه زرگلی به مساحت کلی 762 کیلومتر مربع می باشد.