مدت قرارداد: 3 سال از تاریخ 22/02/1399

کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

واحد زمین‌شناسی

بازدید از جبه‌های کاری مربوط به مواد معدنی

پیاده‌سازی اورلاین

نظارت برعملکرد ناظران استخراج در زمینه کنترل عدم اختلاط باطله با ماده معدنی

نظارت بر ارسال ماده معدنی ازجبهات کاری به دپوهای ماده معدنی

واحد نظارت و کنترل عیار

حضور مستمر در معدن و نظارت برعملیات جاری معدن

نظارت بر عملیات بارگیری وحمل ماده معدنی و باطله

تهیه گزارش روزانه از فعالیت های معدن شامل چال زنی، انفجار، باربری و خدمات کارگاهی توسط کارشناس دستگاه نظارت حاضر در معدن

نظارت بر تشکیل دپو‌های ماده معدنی و دامپ‌های باطله

نظارت بر چال‌زنی و کنترل عمق چال‌ها برای حفظ تراز افقی و ارتفاع پله‌ها

نظارت بر اجرای صحیح نمونه‌گیری از پودر  حاصل از حفاری چال‌ها شامل: کنترل سیستم مکش دستگاه چال‌زنی، نحوه تقسیم کردن پودر

کنترل و اندازه‌گیری شیب دیواره‌‍‌های معدن و نظارت بر لق‌گیری در صورت لزوم

نظارت بر پیاده کردن محدوده عیار بر روی منطقه آتش‌کاری شده، بارگیری، حمل و تخلیه ماده معدنی و باطله

نظارت و سرکشی به دپو‌های ماده معدنی پشت پد کارخانه و نحوه دامپ شدن ماده معدنی و تسطیح دپو‌ها

بازدید از دامپ‌های باطله و کنترل شیب و جهت پیشروی دامپ‌ها طبق طرح

نظارت بر اجرای طرح استخراجی در معدن

نظارت بر خردایش و حمل قطعات خارج از اندازه در پشت پد کارخانه

نظارت بر تسطیح رمپ‌ها و جاده‌های باربری معدن، کنترل شیب و ایمن‌سازی آن‌ها و آبپاشی مسیر‌های باربری

نظارت بر اجرای صحیح الگوی آتشباری و کنترل صحت مدار بسته

واحد طراحی

کنترل سایت‌های انفجاری روزانه

کنترل طرح‌های استخراجی با اجرا و محاسبه احجام مانده و خارج از طرح

ارائه گزارشات روزانه درصد تحقق طرح

تهیه و ارائه گزارش‌های ماهانه روند عملیاتی پیمانکاران

کنترل طرح‌های ارائه شده ماهانه بر اساس طرح سال موجود

واحد آزمایشگاه مجتمع

تهیه نمونه کنترل عیار

ارتباط با واحد نمونه‌گیری پیمانکار

انجام آزمایشات مربوط به دستگاه جذب اتمی