عنوان پروژه: نظارت بر مطالعات فاز پی جویی پروژه های چهارگانه پهنه فنوج-اسپکه (استان سیستان و بلوچستان)

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طرح توانمند سازی بخش اکتشاف

  • پهنه فنوج-اسپکه با وسعت 14200 کیلومتر مربع در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. بر اساس مطالعات فاز شناسایی این پهنه 7 بلوک امید بخش با مساحت 4029 کیلومتر مربع برای عملیات اکتشافی در فاز پی جویی معرفی گردید. در حال حاضر 4 شرکت مشاوره ای در حال انجام مطالعات فاز پی جویی شامل مطالعات ژئوشیمی رسوب آبراهه ای در مقیاس 1:25000 و انجام عملیات پیمایش های پی جویی زمین شناسی می باشند. در این پروژه، شرکت مهندسی و مشاوره ای پارس اولنگ از سوی طرح توانمندسازی اکتشاف به عنوان دستگاه نظارت این شرکت های مشاور فعالیت دارد.
  • در این پروژه شرکت مهندسی و مشاوره ای پارس اولنگ مسئولیت بررسی صلاحیت فنی کارکنان تیم شرکت مشاور، کنترل فنی روند اجرایی پروژه، نظارت صحرایی عملیات اکتشاف و نظارت دفتری بر مطالعات ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای و کانی سنگین دارد.