عنوان پروژه: نظارت بر مطالعات پی جویی در بلوک 2 محدوده های امیدبخش حاصل از پهنه فردوس-قائن (خراسان جنوبی)

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طرح توانمند سازی بخش اکتشاف

  • محدوده های مطالعاتی بلوک 2 پهنه فردوس-قائن به وسعت حدود 1630 کیلمتر مربع مشتمل بر 9 محدوده شوراب، شیرپشته، دره کلاوگی، قله کوه، برجک، جامکرد، کامرود، کوه خواجه و تیغدر در گستره شهرستانهای فردوس، سرایان و بشرویه در استان خراسان جنوبی واقع شده اند و از سوی طرح توانمند سازی اکتشاف، شرکت مهندسی و مشاوره ای پارس اولنگ مسئولیت نظارت بر اجرای عملیات اکتشافی در این بلوک را دارد.
  • در این پروژه شرکت مهندسی و مشاوره ای پارس اولنگ مسئولیت بررسی صلاحیت فنی کارکنان تیم شرکت مشاور، کنترل فنی روند اجرایی پروژه، نظارت صحرایی عملیات اکتشافات ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای، پیمایش های پی جویی زمین شناسی و تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:25000 و نظارت دفتری بر گزارشات و پایگاه های داده مربوط به این بلوک را دارد.