موضوع قرارداد ارائه خدمات تخصصی، فنی و مشاوره ای فعالیتهای اکتشافی در مناطق محتلف کشور واحد مقدار
هدف پروژه تعیین تارگت های حفاری شناسایی و اکتشافی
مدلسازی ماده معدنی و تخمین ذخایر معدنی جهت انجام مطالعات پیش امکان سنجی اقتصادی
فعالیت های انجام شده و در حال انجام 1 نظارت بر تهیه نقشه های زمین شناسی و پیگیری پروانه های اکتشاف محدوده 41
2 طراحی کادرهای مطالعات اکتشاف سطحی براساس اطلاعات موجود محدوده 77
3 بازدید های صحرایی دوره ای و موردی از محدوده های اکتشافی در دست اقدام محدوده 40
4 نظارت بر انجام فعالیت های ژئوشیمیایی محدوده های اکتشافی و مستعد محدوده 38
5 نظارت بر انجام فعالیت های ژئوفیزیکی اعم از مگنتومتری و پلاریزاسیون القایی در محدوده های اکتشافی مستعد محدوده 22
6 تلفیق اطلاعات بدست آمده از فعالیت های اکتشافی (زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک و…) و طراحی نقاط حفاری محدوده 24
7 بازدید از موقعیت نقاط حفاری شناسایی طراحی شده، تایید و تصحیح آنها محدوده 25
8 بررسی وضعیت کانی سازی  طراحی گمانه اکتشاف تکمیلی و هدایت عملیات اکتشاف محدوده 16
9 به روز رسانی گزارشات پایان عملیات اکتشافی در حین استخراج محدوده 3
10 تهیه طرح های اکتشافی و ارسال به سازمان صمت استان ها طرح اکتشاف 50
11 مدلسازی مواد معدنی تعداد 27
12 تهیه گزارش ارزیابی و تخمین ذخایر معدنی گزارش 13
فعالیت های در دست اقدام ایجاد اولین مرکز عملیات داده کاوی اکتشافی در ایران
شماره پروژه 1000106 تاریخ ابلاغ 1400/06/01 به روز رسانی شده تا تاریخ:
1402/06/31
مدت قرارداد (سال شمسی) 5 دوره یکساله کارفرمای پروژه شرکت ملی صنایع مس ایران
تعداد پرسنل دفتر تهران (نفر) 16 تعداد پرسنل دفتر جنوب (سرچشمه) (نفر) 5
تعداد مشاوران ارشد (ساعتی) پروژه (نفر) 8 تعداد پرسنل دفتر شمالغرب (اهر) (نفر) 3
تعداد رانندگان پروژه (نفر) 6 مجموع پرسنل درگیر در پروژه (هم اکنون) (نفر) 38