• ژئوشیمی به روش یون های فلزی متحرک (Mobile Metal Ions) روشی است که بر اساس یون های فلزی که در زون هوازدگی از توده معدنی حرکت کرده اند و فقط به طور ضعیف یا ناپایدار به سطح ذرات خاک متصل شده، پایه گذاری شده است.
  • عقیده بر این است که این یون های فلزی متحرک از توده های معدنی که در عمق دفن شده اند توسط فرایندهای اختلاف پتانسیل یونی و مویینگی به سطح انتقال می یابند.
  • مطالعات از کشورهای استرالیا، کانادا و دیگر نقاط جهان نشان داده است که این یون های فلزی متحرک برای مکان یابی کانی سازی دفن شده و پنهان و تعیین اهداف حفاری مفید می باشند.
  • شرکت مهندسی و مشاوره ای پارس اولنگ به عنوان پیشرو در به کارگیری روش ژئوشیمی MMI با همکاری آزمایشگاه های SGS و دکتر Alan Mann به عنوان پایه گذار این روش، تاکنون 4 پروژه ژئوشیمیMMI در ایران برای تیپ های کانساری پورفیری، رگه ای و تیپ دره می سی سی پی اجرا نموده است.
  • پروژه های اجرا شده ژئوشیمی MMI شامل:
  1.  محدوده کهنگ مرکزی برای تیپ رگه ای و کارفرما شرکت ملی مس ایران
  2.  محدوده بیدترش برای تیپ پورفیری و کارفرما شرکت ملی مس ایران
  3.  کانسار سرب-روی تاجکوه و کارفرما شرکت مینای کویر سماء (آریا جنوب)
  4.  محدوده چشمه حافظ و کارفرما کیان معدن پارس